POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO KOMPAS – obowiązująca od 2 kwietnia 2018 roku
(wersja po zmianie z dnia 1 października 2018 roku)

CEL POLITYKI: Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych w domenie https://pracowniakompas.pl oraz klientów i kontarhentów przygotowałam niniejszą politykę prywatności, która jest stosowana przez PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO KOMPAS 42-772 Gwoździany ul. Ogrodowa 6A, NIP 575 119 09 89, będącej właścicielem i zarządzającym tym serwisem. Niniejsza polityka stanowi również formę klauzuli informacyjnej dla osób, których dane przetwarzam i zawiera informacje wymagane w artykule 13 Ogólnego rozporządzenia ochronie danych.

ADMINISTRATOR: Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług serwisu lub usług firmy jest przez PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO KOMPAS
42-772 Gwoździany ul. Ogrodowa 6A, NIP 575 119 09 89, zwana dalej administratorem danych. Kontakt ze mną jest również możliwy drogą elektroniczną pisząc na adres: kontakt@pracowniakompas.pl

PODSTAWA PRAWNA: Dane osobowe użytkowników serwisu, usług świadczonych w domenie https://pracowniakompas.pl  oraz usług świadczonych w ramach nawiązanego kontaktu czy zawartych umów przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj.: Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku (dalej zwany Rozporządzeniem) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.

ODBIORCA: Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu i usług świadczonych w domenie https://pracowniakompas.pl, w szczególności osób:

a) osób kontaktujących się z właścicielem serwisu za pośrednictwem formularza
kontaktowego,

b) osób zapisujących się na usługę lub na spotkanie

c) osób i firm kontaktujących się z administratorem drogą elektroniczną lub telefoniczną

d) osób i firm korzystających z usług świadczonych przez administratora.

INFORMACJE: W Polityce prywatności znajdziesz informacje dotyczące:

2.

  • administratora danych osobowych,
  • zakresu i celu przetwarzania danych osobowych,
  • okresów przechowywania danych wraz z podstawą prawną,
  • sposobu gromadzenia danych,
  • praw osób, których dane dotyczą,
  • udostępniania danych,
  • zabezpieczenia danych.

DEFINICJE: Serwis – wszystkie usługi świadczone w domenie https://pracowniakompas.pl, w szczególności formularz kontaktowy, rezerwacja terminu spotkania, usługi szkoleniowej lub doradczej.

Użytkownik Serwisu – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w serwisie, tj. przegląda strony serwisu np. blog, kontaktuje się z właścicielem serwisu poprzez formularz kontaktowy lub zapisuje się na spotkanie, usługę szkoleniową lub doradczą. Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, np. zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych czy usuwanie danych.

Usługi firmy – usługi świadczone w zakresie szkoleń, warsztatów, konsultacji biznesowych, sesji tre, access bars, oddechowych, coachingowych lub mentoringowych na rzecz osób fizycznych.

CEL PRZETWARZANIA:

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane drogą elektroniczną lub telefoniczną oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego,
dostępnego w serwisie, przyjęcia zapisu na spotkanie, sesję lub szkolenie organizowane
przez administratora, skontaktowanie się w przypadku zmiany terminu czy miejsca
spotkania, jak również w celu realizacji usług zgodnych z zawartymi umowami.

Dane są również wykorzystywane do przesyłania użytkownikom informacji związanych z prowadzoną przez Pracownię Rozwoju Osobistego Kompas działalnością w zakresie organizacji i promocji warsztatów i sesji indywidualnych rozwoju osobistego i duchowego oraz szeroko pojętej edukacji.

SPOSÓB POZYSKIWANIA:

Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

a) wypełnienie formularza kontaktowego,

b) wypełnienie formularza zapisu na szkolenie lub spotkanie,

c) skierowania zapytania drogą e-mailową i/lub telefoniczną,

d) podanie danych do umowy niezbędnych do jej realizacji.

RODZAJ DANYCH:

Mając na względzie ZASADĘ MINIMALIZACJI DANYCH zakres przetwarzanych danych osobowych jest ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług. Formularz kontaktu wymaga podania tylko imienia i adresu e-mail, który może:

3.

Stanowić daną osobową. Imię pytającego służy personalizacji odpowiedzi, a adres e-mail, udzieleniu odpowiedzi zwrotnej.

Podanie dodatkowych danych poprzez ww. formularz nie jest możliwe. Kontaktując się ze mną drogą elektroniczną lub telefoniczną podajesz swoje dane kontaktowe, najczęściej są to: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu czy dane firmy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

Zapisując się na spotkanie poprzez dostępny serwis poproszę Cię o podanie imienia, adresu-e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu. Imię pytającego służy personalizacji odpowiedzi a adres e-mail, potwierdzeniu przyjęcia zapisu czy rezerwacji terminu spotkania.

Podanie numeru telefonu pozwoli na szybki kontakt z Tobą w sytuacji gdy miejsce, termin czy godzina spotkania ulegnie zmianie. Zapisując się na szkolenie z wykorzystaniem Formularza zgłoszenia poproszę Cię o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rezerwacji terminu, udziału w szkoleniu czy przekazania istotnych informacji związanych z umówionym spotkaniem lub szkoleniem.

Do przygotowania umowy, jej finalnego zawarcia oraz realizacji wynikających z niej praw i obowiązków niezbędne są imię i nazwisko lub/i dane firmy, adres, NIP. W przypadku kontrahentów – zleceniobiorców czy sprzedawców w ramach zawartej umowy podawany jest numer rachunku bankowego a w przypadku pozostałych osób fizycznych, numer rachunku podawany jest w momencie realizacji przelewu.

Pomocne mogą okazać się również adres-e mail i numer telefonu ułatwiające wzajemny kontakt. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie współpracy.

Zgodnie z ZASADĄ OGRANICZONEGO CELU zbieram dane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach opisanych poniżej. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktu lub/i rezerwacji spotkania czy szkolenia bądź udziału w szkoleniu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

b) Rozporządzenia, co oznacza, że administrator może je przetwarzać, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub do jej wykonania.

Mając na uwadze ZASADĘ OGRANICZONEGO PRZECHOWYWANIA dane osób, które nie zawrą ze mną umowy, nie skorzystają z żadnej z usług zostaną usunięte w ciągu 30 dni od dnia ich podania. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy dane będę przechowywała przez okres 11 lat od dnia zakończenia umowy czy zrealizowania usługi. Jeżeli kontaktujesz się ze mną drogą e- mailową lub telefoniczną, żeby zadać pytanie, udzielić odpowiedzi czy np. wysłać prośbę o potrzebne Ci informacje to zbieram Twoje pytania oraz związanie z nim dane i udzielam odpowiedzi powołując się na tzw. uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit. f), jaki mam w tym, aby udzielać Ci pełnych informacji, zapewniać Ci pozytywnych doświadczeń w kontakcie ze mną, dbając jednocześnie o Twoją satysfakcję. W tym przypadku Twoje dane będę gromadziła przez czas niezbędny do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi.

Dane osobowe przekazane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia, co oznacza, że administrator może je przetwarzać, gdyż jest to niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą.

4.

Jest jej stroną. Mając na uwadze ZASADĘ OGRANICZONEGO PRZECHOWYWANIA dane osobowe będę przechowywała przez okres 11 lat od dnia zakończenia umowy czy zrealizowaniu usługi.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

Niezależnie od tego, czy Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu umówienia spotkania, zapisu na szkolenie czy udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego czy realizacji umowy, świadczenia usługi pamiętaj, że zawsze przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do treści danych w siedzibie administratora, ich sprostowania danych osobowych czy ograniczonego przetwarzania,

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które
możesz skierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy czy do wykonania umowy dodatkowo masz:

c) prawo do usunięcia danych, jeżeli będą przesłanki prawne,

d) prawo do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe. W przypadku przetwarzania adresu e-mail i innych podanych w stopce danych osobowych w ramach trwającej korespondencji przysługuje Ci prawo:

a) prawo do usunięcia danych, jeżeli będą przesłanki prawne,

b) prawo do sprzeciwu. Wyżej wymienione prawa (poza prawem do wniesienia skargi) realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail kontakt@pracowniakomaps.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:

Mając na względzie ZASADĘ INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI dbam o bezpieczeństwo Twoich danych stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczam dane przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Opracowałam i wdrożyłam niezbędną dokumentację przetwarzania danych; tj. Politykę Bezpieczeństwa Informacji. Dostęp do danych osobowych ograniczyłam wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Twoje dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu czy usług rozliczeń księgowych.

Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych.

DODATKOWE INFORMACJE:

PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO KOMPAS zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania

5.
Techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności użytkowników serwisu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w stopce strony, dlatego zalecam każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

KONTAKT:

W celu realizacji Twoich praw, o których mowa powyżej możesz skontaktować się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie serwisu, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

POLITYKA COOKIES:

Szczegółowe zapisy dotyczące plików cookies dostępne są na stronie tutaj.